POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU WWW.ETORBA.PL

 1. Administratorem danych osobowych Kupujących jest spółka Etorba Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie: ul. Fieldorfa 11 (kod pocztowy: 05-200 Wołomin), posiadająca numer NIP 1251630590, numer REGON 360662015, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nrem 0000541309, adres poczty elektronicznej: biuro@etorba.pl, tel. 797 810 555.
 2. Dane osobowe Kupujących chronione są przez Administratora zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich, przetwarzanie ich z naruszeniem prawa oraz ich zmianę, utratę, naruszenie lub zniszczenie. Administrator zabezpiecza dane osobowe Kupujących zgodnie z przepisami Rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024), w szczególności poprzez przechowywanie ich na odpowiednich serwerach, stosowanie oprogramowania antywirusowego oraz protokołu szyfrowania danych SSL.
 3. Podanie przez Kupujących danych osobowych jest dobrowolne. 
 4. Dane osobowe Kupujących przetwarzane są przez Administratora wyłącznie w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz realizacji umów zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego www.etorba.pl, wystawiania Kupującym faktur bądź rachunków oraz prowadzenia sprawozdawczości finansowej.    
 5. Kupujący mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia. W celu skorzystania z tego prawa należy skontaktować się z Administratorem drogą mailową (na adres poczty elektronicznej wskazany w ust. 1) albo telefonicznie (na numer telefonu wskazany w ust. 1) bądź listownie (na wskazany w ust. 1 adres siedziby Administratora).
 6. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej, odrębnej i świadomej zgody, jego dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania go o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.
 7. Strona internetowa www.etorba.pl posługuje się plikami cookies o charakterze sesyjnym, funkcjonalnym i statystycznym. Pliki te stosowane są wyłącznie w celu dostosowania strony internetowej www.etorba.pl do indywidualnych potrzeb Użytkownika strony internetowej www.etorba.pl.
 8. Użytkownik ma możliwość wyłączenia w przeglądarce internetowej opcji przechowywania cookies.
 9. Strona internetowa www.etorba.pl posługuje się plikami cookies o charakterze sesyjnym, funkcjonalnym i statystycznym. Pliki te stosowane są wyłącznie w celu dostosowania strony internetowej www.etorba.pl do potrzeb oraz indywidualnych gustów Użytkownika naszego Sklepu.   
 10. Użytkownik ma możliwość wyłączenia w przeglądarce internetowej opcji przechowywania cookies. Wyłączenie opcji przechowywania cookies powoduje utratę funkcjonalności Sklepu internetowego, a w szczególności uniemożliwia złożenie zamówienia za pomocą strony internetowej www.etorba.pl oraz rejestrację (założenie konta w Sklepie).
 11. Administrator prosi, aby wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony danych osobowych Klientów zgłaszać drogą mailową (na adres poczty elektronicznej wskazany w ust. 1) albo telefonicznie (na numer telefonu wskazany w ust. 1) bądź listownie (na wskazany w ust. 1 adres siedziby Administratora).